1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad www.talutoit.ee elektroonilise Interneti-ostukeskkonna klientide (edaspidi Klient) ja Internetiaadressi www.talutoit.ee operaator ja omanik Eestimaa Talupidajate Keskliit, registrikood 80056397, juriidiline aadress Juubelitammede tee 15, Saku, 75501 Harjumaa (edaspidi e-turg), milline tegutseb vahendajana ja e-turu poolt vahendatavate toodete omanike kui müüjate (edaspidi nimetatakse ka kui Kaupmees ainsuses ja/või Kaupmehed mitmuses), keda edaspidi nimetatakse kõiki eraldi ka kui Pool ja/või mitmuses Pooled, vahelisi kaupade vahendamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

1.2. Interneti-ostukeskkond on loodud eelkõige Kaupmehe poolt müüdavate toodete ja teenuste (edaspidi nimetatud ka kui Kaup) Kliendile tutvustamiseks ja müügitehingu läbiviimiseks.

1.3. E-turu vahendusel Kliendi ja Kaupmehe vahel sõlmitud leping on kolme osapoole vahel sõlmitava õigussuhte reguleerimine, millisega kohustub e-turg vahendama teisele isikule (Kaupmees) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga (Kliendiga) või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele (edaspidi nimetatud ka kui Leping).

1.4. Iga e-turu poolt pakutava Kauba juures on informatsioon Kaupmehe kohta. juhul kui Klient vajab täiendavat informatsiooni Kauba kohta, on Kliendil õigus pöörduda eelkõige e-turu poole ostukeskkonnas avaldatud kontaktidel, kuid vajadusel võib otse pöörduda ka Kaupmehe poole.

1.5. Lisaks e-turu poolt avaldatavale informatsioonile Kauba kohta võib Kaupmees anda Kliendile täiendavat informatsiooni/juhiseid Kauba kohta kui Klient seda vajab.

1.6. Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Klient ja e-turu õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

1.7. E-turg ei ole Internetikeskkonna vahendusel sõlmitava Kaupmehe ja Kliendi vahelise Müügilepingu osapool. Müügilepingu täitmise eest, sh kuid mitte ainult Kauba kättesaadavuse ja kvaliteedi eest, vastutab Kaupmees.

1.8. Müügilepingu sõlmides väljastab e-turu tellimuse kinnituse andmed müüjatele, tarnijatele ja ostjatele.

1.9. Tellimuse kinnitusele kantakse ostetud Kauba nimi, väärtus, Kaupmehe nimi, selle tarneaeg, tellimuse number ja muud detailid ning võimalikud eritingimused.

1.10. Kullerfirma saadab mobiiltelefoni ja/või emaili teel lühisõnumi või helistab, et täpsustada/ anda edasi pakki kätte saamise andmed.

1.11. Kaupmehe juures tellimuse eest ostetud toote eest peab Klient sisestama pakiautomaati uksekoodi või võttma kullerilt paki vastu.

1.12. Kauba tutvustav materjal on esitatud e-turule Kaupmehe poolt ning e-turg ei vastuta nende õigsuse eest, kuivõrd ei pruugi omada alati õiget informatsiooni.

1.13. e-turul on õigus Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.talutoit.ee ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.14. E-turu e-poes kaupade ostmisega ja/või kasutajaks registreerimisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.

2. Hinnakiri

2.1. E-turul müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes, hinnale lisandub transpordikulu ning ei sisalda Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20% (kui ei ole märgitud teisiti). Müüjal on kohustus maksta käibemaksu vastavalt tema tingimustele.

2.2. E-turg jätab endale õiguse hindade muutmiseks. Hindade muutumisel kehtib Kliendile tellimuse edastamisel kehtinud hind, mis oli tellimusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.3. E-turu Interneti-ostukeskkonnas pakutavad tooted on pakkumises Kaupmehelt Kliendile müügiks, kuid osad pakkumised sisaldavad vaid mõnda konkreetset allahindlust Kaupmehe juures, st tellimuse lunastamisel Kaupmehe juures on Klient omandanud õiguse saada mõnele konkreetsele tootele või teenusele pakkumuses osundatud allahindluse. Sellisel juhul võtab Klient teadmiseks, et tellimuse lunastamise momendil võib olla vajalik tal tasuda juurde Kaupmehe juures kaubale või teenusele kehtiv ostuhind, millisest on maha arvestatud käesolevas punktis nimetatud Kliendi poolt ostetud allahindlus eraldi summana.

2.4. Klient võtab teadmiseks, et ostetavaks Kaubaks on Kaupmehe juures saadava allahindluse õigus. Esemelised Kaubad, millised on Kliendil võimalik osta tervikkujul ning lasta need tarnida enda valitud asukohta, sisaldavad allahindlust ning nendele rakenduv (Kliendi poolt ostetav) allahindlus on üldjuhul ekvivalentne vastava Kauba müügihinnaga.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule „Mine ostukorvi“, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.

3.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

3.3. E-turu müügiportaalis on ostetavad tellimused üldjuhul nimetatud kui „Saadused“.

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb kinnitada Ostukorvi sisu, kus Klient peab vajadusel sisestama küsitud andmed ning valima endale sobiva makseviisi, valides ühe pakutavateest makselahendusest. Makseid kogub Maksekeskus, EveryPay või PayPal. Makstes nõustute teenusepakkujate kasutustingimustega. Pangalingile vajutades, suunatakse Klient panka tellimuse eest tasumiseks. Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks Kliendi poolt e-turule tasumise momendist.

3.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

3.6. Kauba eest tasumisel võib e-turu nõuda maksekinnituse saatmist e-kirjaga aadressile talutoit@taluliit.ee juhul kui peaks see osutuma vajalikuks (eelkõige tõrked panga infosüsteemide töös vms).

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Vastavalt Kliendi valitud Kauba kättesaamise asukohale toimetab Müüja Tingimuste punktis nr 4.2 sätestatut arvesse võttes kauba kohale kliendi poolt märgitul kuupäeval või annab teada hilinemisest viivitamatult ostjale.

4.2. Kauba kohaletoimetamise informatsioon asub konkreetse Kauba müügipakkumuses Kohaletoimetamise viisi valmiseks saab Klient e-turu keskkonnas teha sobiva valiku, valides ostukorvis meelepärase tarneviisi. Üldjuhul on iga tarneviisi juures eraldi sätestatud selle tasu, kui see peaks lisanduma.

4.3. Olenevalt tarneviisist võib olla tarne makse vastutus jagatud nii müüja kui ka ostja vahel. Tarne tingimused kehtestab e-turukoostöös logistikapartneritega.

4.4. E-turu transpordi valikute, hindade ja tarneaegade kohta on info üleval e-turu kodulehel pood.talutoit.ee.

4.5. Kauba kättesaamine võib toimuda ka Kaupa müüva Kaupmehe juures. Sellisel juhul edastab e-turu Kliendile vastava lisainformatsiooni, mis on üldjuhul teatavaks tehtud Kauba müügipakkumuse juures asuvas lisainfos.

4.6. Müüja kohustub Klienti koheselt tarneaja muutumisest teavitama, kui selline olukord peaks tekkima. Tarne hilinemise eest peale kauba üle andmist kullerile vastutab kullerfirma. E-turg ei võta endale vastutust hilinenud kauba eest.

4.7. Sihtkoha muutumisest peale ostu sooritamist on Klient koheselt kohustatud teavitama e-turgu ja Müüjat. Sellisel juhul võib e-turg nõuda kehtestatud hinnakirjas sätestatud summas (kättesaadav e-turu keskkonnas) lisakulude hüvitamist seoses võimaliku transpordiviisi muutuse, kauba tagasitellimisega vms.

4.8. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. E-turg ja/või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.9. Kaup võidakse anda Kliendile üle kulleri poolt (juhul kui Kaup on tellitud vastavat tarneviisi valides), saatelehe alusel. Sellisel juhul enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab e-turg üle vaadata Kauba pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab e-turg kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.10. Juhul kui Kauba ostmise momendil valitud tarneviisiks on pakiautomaadi teenus või sarnane, kohustub Klient lisaks käesolevatele Tingimustele aktsepteerima ka vastava pakiautomaadi-, posti vms teenuse osutaja tingimusi ja nendest kinni pidama. Üldjuhul on need tingimused kättesaadavad ostu sooritamise momendil, kuid Klient võtab arvesse, et Kauba kohaletoimetaja (kui see ei ole e-turg) täpsemate tingimustega tutvumiseks peab ta nendega tutvuma vastava teenuse osutaja kodulehel Internetis või pöörduma teenuse osutaja poole muul viisil.

4.11. Sooritatud ostu (sõlmitud müügilepingu) korral loetakse Kliendi poolt aktsepteerituks ka Kauba kohaletoimetaja teenuse osutaja tingimused.

4.12. Müüjal on õigus jätta juba tellitud kaup kätte toimetamata, kui kaup on laost otsa saanud. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Talu esindaja Kliendiga ühendust ning pakub välja alternatiivvariandi hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kui Klient ei soovi soetada tellitud kauba asemel alternatiivvariandina pakutavat kaupa ning ta on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab e-turg tellitud kauba eest juba tasutud summa Kliendile (makse teostajale) hiljemalt 14 päeva jooksul alates makse laekumisest e-turu kontole.

4.13. Iga e-turu keskkonnast ostetud Kauba, allahindluse saamise õiguse, kolmanda isiku teenuse või mistahes muu ostu korral on Kauba müügipakkumuses sätestatud selle täpsemad kättesaamise tingimused. Klient avaldab ja kinnitab, et on teadlik, et üldjuhul on omandatud tellimuse Kauba vastu lunastamise aeg tähtajaline, v.a. juhtudel, kus Kaup tarnitakse Kliendile.

4.14. Klient kohustub kinni pidama käesolevates Tingimustes kirjeldatud kauba lunastamise tingimustest ja eelkõige tähtajast.

4.15. Ostetud tellimuse (Saaduste) peale märgitud tähtajast hilisemalt ei ole e-turg ega Kaupmees, juhul kui Kauba kättesaamine toimub viimase juures, kohustatud seda Kliendile üle andma. Kuivõrd ostetud Kauba näol on tegemist omandatud soodustusega, käsitlevad Pooled nimetatud olukorda kui tähtajalise soodustuse lõppemist ning millisel juhul ei kuulu Kliendi poolt tasutud ostuhind Kliendile tagastamisele.

4.16. Ostetud Kauba kui soodustuse kokkulepitud ajal lunastamata jätmise järel kaotab Klient nimetatud soodustuse saamise õiguse ja on vajadusel õigustatud selle uuesti ostma (vastava Kauba olemasolul) või ostma nimetatud toote otse Kaupmehe käest viimasega kokkulepitud tingimustel.

4.17. Olukorda, kus Klient on valinud Kauba kättesaamise viisiks selle tarne otse temani, käsitlevad Pooled e-turu poolt Kauba lunastamist Kliendi eest.

4.18. E-turg loeb käesolevate Tingimuste alusel sõlmitud müügilepingu lõppenuks kui Klient ei lunasta Kaupa ostetud tellimusel osundatud ajaks, kohas ja kujul. Siiski, on e-turul ja Kaupmehel erandkorras õigus Kauba väljastamiseks peale tellimusel nimetatud lunastamise perioodi lõppu, kui Kaup on säilinud või allahindlust on võimalik muul moel rakendada. Sellist olukorda käsitlevad Pooled Kliendile vastutulekuna ning e-turg ega Kaupmees ei ole kohustatud nimetatud kujul käituma igakordselt.

5. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1   Ostjal on õigus loobuda terviklikult või osaliselt oma ostust vastavalt kasutajatingimuste punktile 2.11.

5.2   Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) § 53 lõike 2 punktist 9, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toodete ostmisel, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas.

5.3   Tulenevalt VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.3.1        sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.3.2        sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

5.3.3        asja üleandmisel, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmisel.

6. Nõuetele mittevastavad tooted

6.1   Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Ostjal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Juhul, kui Müüja on oma kohustust rikkunud, on Ostjal õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, taganeda lepingust, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist.

6.2   Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 (kahe) aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale. Eeldatakse, et 6 (kuue) kuu jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega.

6.3   Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja Lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

6.4   Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Ostja tegevustest ja/või tegevusetusest, sealhulgas toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel (nt toote säilitamisnõuete järgimata jätmine).

6.5   Ostja peab toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale teada andma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta toote lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul. Vastasel korral, kui teatamata jätmine ei ole mõistlikult vabandatav, kaotab Ostja õiguse toote mittevastavusele tugineda.

7. Vääramatu jõud

7.1. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud).

8. Isikuandmed

8.1. Kliendi poolt e-turule edastatud isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, e-mail, telefon) kantakse e-turu kliendiandmebaasi ning kasutatakse müügilepingu täitmiseks. E-turg jätab endale õiguse saata Kliendi e-maili aadressile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist e-turu andmebaasist.

8.2. Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel.

9. Lõppsätted

9.1. Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9.2. Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

9.3. Käesolevate tingimuste oluliseks osaks on iga pakutava Kauba juurde kuuluv müügipakkumuses sisalduv mistahes informatsioon.

Tingimused kehtivad alates 01.04.2020. a.